Medlemsdemokrati

KfS ägs av 1,3 miljoner medlemmar i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala.

Om ägarombud

Om ägarombuden i Coop Östra

Se vilka som är ägarombud där du handlar

Bli ett av våra ägarombud

Olika sätt att engagera sig


Nominera till styrelse och valberedning

Till och med den 15 januari varje år kan du föreslå personer som du tycker ska sitta i vår styrelse och i valberedning.


En medlem - en röst

Coop Östra är en självständig och pådrivande förneing som har till uppgift att stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. Vi vill förstärka kooperationens roll som konsumentrörelse.

Den stadgebundna verksamheten bygger på representativ demokrati. Det innebär att du som är medlem väljer vilka representanter - ägarombud - som ska företräda dig i föreningen. Som medlem utövar du ditt inflytande enligt principen en medlem – en röst.

Läs KfS stadgar (pdf)

Ägarombud

Ägarombudet fungerar som länk mellan medlemmarna, butikerna och föreningen och de är ombud på föreningens stämmor. På stämman företräder ägarombudet samtliga medlemmar i föreningen.

Läs mer om ägarombud

Medlemmar

Coop Östra ägs av sina medlemmar och Coop-kortet är ditt medlemsbevis. Som medlem har du möjlighet att via din rösträtt utöva inflytande i föreningen.

Val

Det är val vartannat år. Alla medlemmar kan vara med och rösta på ägarombud, sina föredrädare i föreningen. Nästa val hålls 2026.

Valberedningen för val av ägarombud

Valberedningen består av 20-50 ledamöter som har till uppgift att förbereda valen av ägarombud som hålls vartannat år.

Föreningsstämman

Föreningsstämman är Coop Östras högsta beslutande organ och de valda ägarombuden sammanträder minst en gång per år. På stämman behandlas bland annat föreningens årsredovisning, frågor om ansvarsfrihet för styrelse och vd, disposition av föreningens vinst eller förlust, väckta motioner och ärenden som styrelsen förelagt stämman. Stämman väljer också ledamöter till föreningens styrelse, revisorer och valberedningar.

Vd

Har hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Styrelsen anställer vd, fastställer vd:s arbetsordning och utövar tillsyn över vd:s förvaltning.

Föreningsstyrelsen

Består av 7-12 ledamöter och vd.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska alltid avgöra ärenden av principiell art och ärenden som har större ekonomisk betydelse.

Medlemsgranskare

Föreningsstämman utser varje år två personer som har till uppgift att granska föreningens verksamhet ur ett medlemsperspektiv.

Valberedningen för val av styrelse och revisorer

Består av 5-7 ledamöter som föreslår ledamöter i föreningsstyrelsen och revisorer.

Publicerad: 2024-01-19