Pressmeddelande: Sju av tio svenskar tror att det finns GMO-livsmedel i svenska butiker

De stora svenska livsmedelskedjorna har idag inga livsmedel framställda med genteknik. Trots detta tror sju av tio svenskar att det finns GMO-livsmedel i butikerna. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm.

Konsumentföreningen Stockholm har sedan 1998 undersökt medlemmarnas attityder kring GMO och genteknik. Vid den senaste undersökningen breddade vi underlaget och ställde frågorna till svenska folket. Två tredjedelar av svenskarna är intresserade av genteknikfrågan, men endast en knapp tredjedel av svenskarna anser sig ha kunskap i frågan.

Lite mindre än hälften av svenskarna svarade 2017 att de inte kan tänka sig att köpa mat framställd med genteknik. De som är insatta i frågan är generellt sett mer positiva till genteknik, detta gäller även män som grupp. I de här två grupperna svarar tre av fem att de kan tänka sig att köpa genmodifierade produkter. Livsmedel som tagits fram med hjälp av genteknik måste enligt lagstiftningen ha en tydlig märkning på förpackningen och det tycker en klar majoritet av svenskarna är viktigt.

Det finns en oro för vad genteknik kan innebära för miljö och människors hälsa och det är främst de risker vi inte vet något om idag som oroar mest. EU har bidragit med 300 miljoner euro till forskning kring risker och säkerhet rörande genetiskt modifierade grödor. Slutsatsen av den forskningen är att det inte medför större risker att använda bioteknik och GMO jämfört med konventionell växtförädling.

Läs hela pressmeddelandet.

Läs rapporten: Svenskarnas attityder kring GMO och genteknik.

Kontakt: Minna Hellman, ansvarig hälsa.

Publicerad: 2018-01-29