Dina personuppgifter är viktiga för oss

För oss är det viktigt att de personuppgifter du anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter.

Informationen riktar sig till dig som har en eller flera relationer med oss. Exempelvis som medlem, förtroendevald eller leverantör till Föreningen Coop Östra ekonomisk förening (nedan "Coop Östra").

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Coop Östra ansvarar för hur de personuppgifter som du lämnat till oss behandlas. Det innebär enligt lagen att Coop Östra är personuppgiftsansvarig.

Så behandlas dina personuppgifter och varför

Dina personuppgifter samlas in och används för att fullgöra avtal med dig, för att uppfylla lagkrav, för marknadsföringsändamål eller för andra berättigade intressen. I undantagsfall kan vi begära att du lämnar särskilt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter innan vi utför behandlingen. Vad dina personuppgifter används till mer konkret beror på vilken eller vilka relationer du har till oss. Vill du veta mer finns det länkar till mer detaljerad information.

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs, exempelvis för att vi ska kunna följa lagen. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger kommer vi att ta bort eller avidentifiera dem.

Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, bostads- eller leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Den främsta källan till personuppgifter är när du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du blir medlem. Personuppgifter om dig skapas också när du använder våra tjänster, tar del av ett medlemserbjudande eller i övrigt som ett resultat av medlemskapet. Vi hämtar även personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom offentliga register, exempelvis från folkbokföringsregistret, så att vi alltid har din rätta adress.

 

Hur vi delar och förvarar dina personuppgifter

Personuppgifter kan lämnas ut till externa aktörer exempelvis till samarbetspartners, leverantörer av varor och tjänster, eller till myndigheter. Utlämning av dina personuppgifter sker alltid enligt gällande lagar och uppgifterna behandlas endast för de ändamål som angetts. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel för direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Under länkarna nedan hittar du mer information om dina rättigheter.  

 

Här finns mer detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter

Du får mer detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter via länkarna nedan. Där hittar du även uppgifter om vem du kan kontakta i olika ärenden eller om du har frågor.

Information till dig som är

- medlem i Föreningen Coop Östra

- förtroendevald i Föreningen Coop Östra

- kontaktperson hos en företagskund, leverantör eller samarbetspartner till oss

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Här finns information om hur vi behandlar cookies.

Publicerad: 2022-09-06