Djurskyddet starkt argument för svensk mat

Flera undersökningar visar att svenskt djurskydd är en av anledningarna till att konsumenterna väljer att köpa svensk mat, skriver tre konsumentorganisationer.

Debattartikel införd i tidningen Land 16 mars 2023.

Svenska konsumenter är mycket tydliga. I flera konsumentstudier är svenskt djurskydd ett av de starkaste argumenten för att välja svensk mat. Sänker man den svenska djurskyddsnivån till exempelvis EUs nivå, minskar motivationen radikalt för att köpa svenskt.

Enligt Tidöavtalet ska djurvälfärden utredas. Landsbygdsdepartementet har i sitt direktiv till utredningen angett att syftet är att stärka den svenska djurhållningens konkurrenskraft med bibehållet svenskt djurskydd. Man hänvisar bland annat till Konkurrenskraftutredningen från 2015 där svenska djurskyddsregler ansågs innebära ökade kostnader för djurhållarna och en harmonisering av svenskt regelverk till EUs nivå var ett alternativ.

Svenskmärkningen AB har läst av konsumentattityder årligen från 2018. I april 2022 ansåg 83 procent att de ville stödja svenska bönder. Mindre antibiotika (75 procent), kortare transporter (74 procent), bättre djurskydd (73 procent) och bra ur miljö – och klimatsynpunkt (70 procent) är viktiga mervärden.

Att djuren får vistas ute är viktigt för 72 procent av 1000 tillfrågade konsumenter. Det stämmer väl med en konsumentstudie från Svenskt kött 2020, där 73 procent av de tillfrågade ansåg att god djurhållning innebar utevistelse för djuren. I samma undersökning tycker 82 procent att det är viktigt djuren behandlas väl. 49 procent var beredda att betala mer för svenskt ursprung.

Om svenska djur behandlas som i andra länder faller ja-sägarna till 11 procent. Det räcker inte med svenskt ursprung för att svenska konsumenter ska vilja betala mer. Det krävs också ett starkt svenskt djurskydd. En tankeställare för dem som driver att Sverige bör sänka sin djurskyddslagstiftning till EUs nivå.

Konkurrenskraftutredningen 2015 bortsåg helt från vinsterna med friska djur med svenska djurskyddsregler. Den reviderade djurskyddslagen som trädde i kraft 2019 fanns inte heller på plats.

Det finns gott om dokumentation som visar att mer plats för växande grisar ger ökad tillväxt. Kor på bete har mycket tydligt bättre klövhälsa än kor på stall, som är en av mjölkproduktionens hälsoproblem. Om smågrisar avvänjs för tidigt riskeras problem med avvänjningsdiarre. Direktivet har speciellt pekat ut en avveckling av förprövning av djurstallar från djurskyddsynpunkt. Då ska man veta att en nyligen genomförd smittskyddsutredning föreslår att smittskydd ska införas i förprövningen. Det skulle vara ett sätt att minska sårbarheten för allvarliga utbrott av djursjukdomar.

Undertecknande organisationer vill att utredaren tar till sig av djurskyddsforskares oro och också respekterar konsumenternas rätt till mat från djur som behandlats väl med skydd av svenska djurskyddsregler.

Gunnela Ståhle, ordförande, Vi Konsumenter
Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
Minna Hellman, hållbarhetsstrateg, Konsumentföreningen Stockholm

 

Till artikeln i tidningen Land

Publicerad: 2023-03-20