Ge konsumenterna möjlighet att välja mer hållbart kött

Genom att handeln synliggör kött från betande djur får vi som konsumenter möjlighet att göra val som gynnar djurskyddet och bidrar till biologisk mångfald. En majoritet (över 80 %) av svenska konsumenter vill att våra livsmedelsproducerande djur ska ha rätt till naturligt beteende och kunna vistas utomhus (konsumentstudie 2021). Studier visar att nötkreatur är starkt motiverade för att beta och att bete främjar såväl djurens hälsa som välbefinnande. Det är skälet till att Sverige har en lagstiftning som kräver att mjölkkor ska vistas på bete sommartid. Men den svenska djurskyddslagstiftningen undantar exempelvis tjurar från beteskravet. Knappt hälften av alla tjurar kommer aldrig ut på bete, detta är ungefär en fjärdedel av allt nötkött som saluförs enligt en rapport från SLU.

Betande djur bidrar till ett rikt odlingslandskap som är ett av miljökvalitetsmålen liksom ett rikt växt – och djurliv. Våra naturbetesmarker är en våra artrikaste biotoper. Dessa har minskat genom åren och för att upprätthålla dessa krävs mer betande djur. Senare forskning tyder även på att betet kan öka kolinlagringen. Det är något som kan bidra till att minska jordbrukets klimatbelastning.

WWF:s Köttguide skiljer på kött från betande djur och kött från djur som inte fått beta. Idag finns två märkningar som garanterar att nötkreaturen fått beta; Svenskt Sigill Naturbeteskött och KRAV. KRAV-märkningen samlar idag över 4000 svenska lantbrukare. Under 2019 dubblerades antalet gårdar som producerar Svenskt Sigill Naturbeteskött. Det finns god potential att öka anslutningen av både nöt- och lammproducenter utifrån arealen naturbetesmarker. Ett initiativ av Konsumentföreningen Stockholm, WWF och Upplandsstiftelsen arbetar för att skala upp produktionen ytterligare. COOP erbjuder certifierat naturbeteskött under eget varumärke. Utöver dessa märkningar är det svårt för konsumenten att göra ett aktivt val för att välja produkter från djur som möter den djurskyddsstandard som många svenska konsumenter förväntar sig då de köper svenskt kött. Konsumenterna måste kunna välja bort de cirka 25 procent av svenskt nötkött som i dag kommer från djur som inte har fått vistats på bete under sin livstid (framför allt tjurar som fötts upp på stall). 

Vi är mycket positiva till att dagligvaruhandeln ger sitt stöd till det svenska beteskravet för kor. Beteskravet är ett av de starkaste mervärdena för svenska animalieprodukter. Men vi vill att fler ska agera för att öka antalet betande djur i syfte att öka djurvälfärden, bidra till biologisk mångfald och öka kolinlagringen. Vi har gjort en framställan till Svensk Dagligvaruhandel om att underlätta för konsumenterna att välja kött från betande djur. Detta kräver delaktighet av fler aktörer i branschen som uppfödare och slakterier. Åtgärder som gör det lätt för konsumenter att göra bra val ökar förtroendet för svenskt nöt – och lammkött, producenterna kan få merbetalning och trenden för den hotade svenska biologiska mångfalden kan vändas.  


Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter

Anna Richert och Jenny Jewert,
Världsnaturfonden, WWF

Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige

Maria Lönn, Svenska djurskyddsföreningen

Jan Bertoft, Sveriges Konsumenter

Minna Hellman, Konsumentföreningen Stockholm

Publicerad: 2022-05-23