Bistånd och handel måste samverka

Bistånd kan skapa förändring för både utvecklingsländer och företag– men då krävs samverkan. Det skriver Johan Wellander, ordförande och medgrundare till Lykke Kaffegårdar, Anna Tibblin Generalsekreterare i We Effect och Lars Ericsson, KfS vd, i en gemensam debattartikel.

Vi lever i en tid av parallella kriser som tillsammans lägger en växande tyngd på biståndet. Nöden har fördubblats på bara två år och satsningar på klimatomställning och anpassning blir alltmer akuta. Samtidigt går världsekonomin in en global svacka, länder minskar sitt bistånd och kriget i Ukraina fortsätter att rasa. Vi måste hitta nya vägar att finansiera global utveckling, skriver We Effect, Konsumentföreningen Stockholm och Lykke Kaffegårdar.

Sida planerar att lägga 4,6 miljarder på humanitära insatser under 2023. Det är viktigt att Sverige har ett generöst stöd till FN:s nödinsatser. Men att sätta utdelning av matpaket mot insatser som bidrar till att människor kan producera sin egen mat bidrar inte till förändring. Vi måste klara att ge nödhjälp till människor med akuta behov samtidigt som vi stödjer långsiktiga insatser som gör att behoven minskar på sikt. Katastroferna ska stoppas innan de inträffar. Bistånd är livsviktigt – men det räcker inte. Vi måste hitta nya vägar där utvecklingsbiståndet kan vara katalytiskt för ytterligare investeringar från näringslivet.

Ökat välstånd globalt är inte bara viktigt för de som idag hungrar eller lever i fattigdom. Det är också en viktig ekonomisk fråga globalt. Ju fler som har möjlighet att arbeta och konsumera, desto bättre kommer den globala marknaden må, kort sagt.

We Effect är världens största kooperativa biståndsorganisation och har arbetat för att stärka småskaliga bönders möjligheter att odla mat för sig själva och sin befolkning i 65 år. Tillsammans med kooperativa företag som Konsumentföreningen Stockholm har vi stärkt bönders matproduktion och lyckats brygga gapet mellan småskaliga bönder i fattiga ekonomier och en marknad där de kan få schysst betalt för sina varor. Det är en strategi som fungerat. Bara de senaste fem åren har We Effect kunnat avsluta ca hälften av sina samarbeten med bönder i östra Afrika – deras jordbruk står på egna ben nu, utan behov av bistånd.

Detta är inte bara en enorm vinst för de småskaliga bönder som nu kan odla mat åt sig själva och sälja mat åt andra. Det är också en vinst för tillgången till mat lokalt och globalt. Kort sagt, det blir mer utveckling, mindre fattigdom – och mindre hunger. Alla vinner. Nu tar vi nästa steg och fler borde hänga med.

We Effect, Konsumentföreningen Stockholm och Lykke Kaffegårdar driver ett pilotprojekt där vi förenar We Effects biståndskompetens med Konsumentföreningen Stockholms hållbara marknadstänk och Lykke Kaffegårdars expertis inom kaffeproduktion. Resultatet är bönder som får ny kunskap, bättre kvalitet på kaffet och nya förutsättningar för hållbar odling, och – för den enskilde bonden kanske viktigast av allt – bättre betalt för sitt kaffe. Genom den här typen av samarbeten kan en bonde få en försörjning som gynnar inte bara hennes barn utan hela lokalsamhället med nya arbetsmöjligheter, mer pengar.

Just nu skördas de första bönorna och i sommar kommer kaffet drickas på svenska fik och balkonger. Och häri finns nyckeln – genom att samarbeta med seriösa partners i näringslivet kan vi snabbt konvertera en utvecklingsinsats som finansieras med biståndsmedel till en verksamhet som finansieras på affärsmässig grund.

Det här är ett exempel på hur biståndet, rätt gjort, kan kroka arm med näringslivet för att skapa förändring för både utvecklingsländer och företag. Vi välkomnar regeringens ambition att skapa synergier mellan bistånd och handel för vi vet av erfarenhet att rätt gjort kan biståndet vara katalytiskt för både handel och ekonomisk utveckling. Men för att detta ska bli en verklig win-win krävs tid, lokalt ägarskap – och att man utgår ifrån behoven på plats. Annars blir det ingen varaktig utveckling. Hittills har regeringen inte presenterat en plan för hur de ska åstadkomma detta. Och det finns långt fler dåliga exempel på handelsbistånd än bra.

Därför uppmanar vi regeringen att:

1. För att skapa ett effektivt handelsbistånd rekommenderar vi att regeringen etablerar ett expertråd där relevanta aktörer från näringslivet, civilsamhället, berörda myndigheter och sakkunniga ingår. Ge de målgrupper vars förutsättningar det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet syftar till att stärka en central roll i både utformning och utvärdering av investeringar och arbetssätt.

2. När man i andra länder nöjt sig med att etablera nya handelsrelationer i förhoppning om en så kallad ”trickle down effect” så har målen för näringsliv nåtts men inte utvecklingsmålen. Näringslivet har en viktig roll att spela för att med handel som medel nå satta biståndspolitiska mål: att bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och att stärka de mänskliga rättigheterna. Därför är politisk samstämmighet mellan handels- och biståndspolitik av största vikt.

3. I andra länder ser vi hur handelsbistånd fört uppmärksamhet och pengar från de mest utsatta till mindre utsatta kontexter för att det är enklare att etablera handel där. Regeringen måste, som alltid med bistånd, genomföra handelsbiståndet utifrån biståndets grundprinciper där behoven styr.

Anna Tibblin, Generalsekreterare, We Effect
Johan Wellander, ordförande och medgrundare, Lykke Kaffegårdar
Lars Ericsson, vd, Konsumentföreningen Stockholm

Publicerad: 2023-05-16