Information till dig som är förtroendevald

Denna information gäller dig som är förtroendevald i föreningen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Konsumentföreningen Stockholm, Box 3259, 103 65 Stockholm. Du kan komma i direktkontakt med föreningens dataskyddsansvarig på e-postadressen
 dsa@coopostra.se eller på postadressen Dataskyddsansvarig, Coop Östra, Box 3259, 103 65 Stockholm. Coop Östra registrerar uppgifterna du lämnar i intresseanmälan för att bli ägarombud, samt de uppgifter du lämnar sedan du blivit vald. Uppgifterna behandlas med ändamål att förrätta val av ägarombud och ersättare samt att, om du blir vald, administrera och presentera valda ägarombud och ersättare. Motsvarande behandling sker för de förtroendevalda som väljs på föreningens stämmor, såsom styrelseledamöter, valberedare och revisorer. Behandling av personuppgifter på motsvarande sätt gäller också för dig som valts av föreningens styrelse, såsom tillförordnade ägarombud eller ersättare.

Den lagliga grunden för behandlingen är den överenskommelse som slutits mellan dig och föreningen i och med att du har åtagit dig ett uppdrag å föreningens vägnar.

Behandlingen kommer att ske genom följande aktiviteter:

  • Lagring och publicering på Internet och i Coops butiker, dels i samband med val av ägarombud samt om du fått ett uppdrag som förtroendevald.
  • Lagring för intern administration om du får uppdrag som förtroendevald, till exempel för utbetalning av arvoden.
  • Informationsutskick till förtroendevalda.
  • Lagring i en kontaktlista som är tillgänglig för förtroendevalda inom föreningens medlemsorganisation. Samkörning med andra register som tillhör bolag inom KF:s koncern, exempelvis Coop Sverige AB, Coop Butiker & Stormarknader AB och MedMera Bank AB, kan förekomma för att upprätthålla en effektiv och god registervård. 
  • Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra för behandling för föreningens räkning. Utöver detta kan föreningen enligt lag eller myndighets beslut tvingas att lämna ut personuppgifter. 
  • Föreningen lämnar inte ut ditt personnummer eller id-nummer till utomstående, varken på internet, i butik eller i annat externt material.  

Sparade uppgifter

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Om du avslutar ditt uppdrag som förtroendevald kommer föreningen, två år efter nästkommande val, att gallra bort dina uppgifter utom såvitt som avser sådana uppgifter som vi måste spara enligt lag.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du som medlem vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter

Publicerad: 2022-07-13