Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Enligt Dataskyddsförordningen har du vissa lagstadgade rättigheter i relation till behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att begära ett registerutdrag och få en kopia på vilka personuppgifter som finns registrerade hos oss, tillsammans med information om hur de hanteras.

Blankett för begäran om registerutdrag - Leverantör (pdf)

Rättelse eller begränsning: Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser vara felaktiga. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder eventuella felaktigheter gällande behandlingen. Om du vill nyttja din rätt till rättelse eller begära begräsning, vänligen kontakta vår kundservice, se adress längst ner på sidan.

Radering: I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det är nödvändigt för oss att behålla uppgifterna, exempelvis för att följa lagen eller fullgöra ett avtal som vi har med dig. Om du vill nyttja din rätt till radering, vänligen kontakta dataskyddsansvarig, se adress längst ner på sidan.

Återkalla samtycke: För en behandling av personuppgifter som sker med stöd av ditt samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke. För dessa behandlingar lämnar vi information i samband med att vi inhämtar ditt samtycke om hur du återkallar detta.

Invändning avseende intresseavvägning: För en behandling som sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att göra invändning mot behandlingen. Om du vill göra en invändning avseende en behandling som görs med stöd av intresseavvägning, vänligen kontakta dataskyddsansvarig, se adress längst ner på sidan.

Invändning avseende automatiserad behandling: Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Om du vill göra en invändning avseende automatiserad behandling, vänligen kontakta dataskyddsansvarig, se adress längst ner på sidan.

Invändning mot direktmarknadsföring: Du har när som helst rätt att invända mot behandling av personuppgifter som används för direkt marknadsföring. Vänligen kontakta dataskyddsansvarig, se adress längst ner på sidan, och gör en reklamspärr om du inte längre vill få direktmarknadsföring från oss.

Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få ta del av personuppgifter som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan organisation.

Blankett för begäran om dataportabilitet - Leverantör (pdf)

Vill du utöva någon av dina rättigheter skickar du ett underskrivet brev till postadressen nedan. Brevet ska innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, att det gäller dig som förtroendevald i Konsumentföreningen Stockholm, vilken rättighet du vill utöva och beskrivning av ärendet samt din underskrift. För dataportabilitet och registerutdrag kan du använda blanketterna ovan.

Dataskyddsansvarig
Konsumentföreningen Stockholm
Box 3259
103 65 Stockholm

Du har också rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta vår dataskyddsansvariga via dsa@kfstockholm.se.

Publicerad: 2022-09-06