Svårt för konsumenter att välja miljösmart kött i butik

En ny rapport från Konsumentverket visar att det är svårt för konsumenter som vill köpa mer miljömässigt hållbart producerat kött.

Rapporten visar att det ofta krävs stor kunskap och intresse hos konsumenten för att kunna välja bland de mer hållbara valen som erbjuds, både kött- som växtbaserade. För många blir detta en för svår uppgift. Rapporten pekar också på att det redan finns tillräckligt med valmöjligheter för att minska den negativa miljöpåverkan från köttkonsumtionen. Ett exempel är det svenska naturbetesköttet, som faktisk har positiv påverkan på miljön men som ofta är svårt att hitta i dagligvaruhandeln.

KfS ingick under 2019 i ett treårigt samarbetsprojekt tillsammans med WWF i syfte att öka arealen naturbetesmark i Roslagen, och på så sätt främja naturbetessköttet.

Naturbetesmarker är gräsmarker som man inte sått, plöjt, gödslat eller bearbetat med maskiner på minst 20 år. Det kan vara hagmarker, strandängar, skogsbeten, älvbranter, ljunghedar eller allvarsmarker. Detta är områden som stadigt krymper i Sverige, vilket är ett hot mot den biologiska mångfalden i Sverige.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs mer om vårt samarbete med WWF här.

Publicerad: 2019-10-08