Coops inspel till ny livsmedelsstrategi 2.0

Coop tackar för möjligheten att medverka och välkomnar regeringens översyn av nuvarande livsmedelsstrategi. Omvärlden har förändrats sedan strategin först antogs och förutsättningarna ser därför på många områden annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Nedanstående inspel till Livsmedelsstrategin 2.0 sammanfattar Coops ståndpunkter för strategins tre strategiska områden; Konsument och marknad, Kunskap och innovation samt Regler och villkor. Inspelet ska också ses som den utgångspunkt Coop har för de konkreta initiativ och aktiviteter som vi har genomfört hittills och som vi planerar att göra i framtiden. De initiativ och aktiviteter som genomförs sker ofta i samarbete med andra aktörer samt diskuteras och prioriteras alltid inom ramen för Coops medlemsdemokratiska struktur.

I korthet anser Coop:

  • Att ett hållbart matsystem bör skapas som bygger på ökat samarbete och långsiktighet.
  • Att synen på livsmedelskedjan utvecklas och kompletteras så att konsumenten inkluderas och stärks.
  • Att forskning och innovation underlättas genom att traditionella strukturer kombineras med disruptiv innovation.
  • Att det underlättas för konsumenter att göra hållbara och hälsosamma val.
  • Att kraven ökas på företag att redovisa varors hållbarhetsavtryck på miljö, klimat och samhälle.

Läs hela inspelet här (pdf)

Publicerad: 2024-05-06