Vår policy för hållbar utveckling

Vi anser att alla; individer, företag, organisationer och staten, har ett ansvar för hållbar utveckling. Med de Globala Målen som ram strävar vi som förening för ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Vi avser att minska vår belastning på miljön, bidra till att den sociala välfärden ökar och främja god hälsa och djurhållning. Vi är medvetna om vidden av hållbarhetsutmaningarna och sätter därför vår verksamhet i ett globalt sammanhang.

Övergripande hållbarhetsmål 

Mål 1: Verka för hållbar konsumtion 

KfS ska skapa förutsättningar för att medlemmarna i sin konsumtion ska kunna bidra till hållbar utveckling med beaktande av miljö, etik, hälsa och hushållsekonomi. I vårt (och KF:s) ägardirektiv riktat till Coop Sverige AB (2017) står det uttryckt att ”Coop ska vara ledande i den hållbara utvecklingen i branschen, och därigenom stärka erbjudandet till medlemmarna och skapa medlemsnytta.” KfS ska tillse att så också sker.

Mål 2: Opinionsbilda i ämnen kopplade till hållbar utveckling 

KfS ska vara en aktiv opinionsbildare som driver på utvecklingen mot en hållbar utveckling. KfS ska verka för att så väl makthavare som producenter och konsumenter bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Mål 3: Hushålla med resurser

KfS ska vara aktsam med mänskliga, miljömässiga och ekonomiska resurser och sträva efter att minska den negativa påverkan som verksamheten ger upphov till. Detta gäller både i den dagliga verksamheten på kontoret och i de utåtriktade aktiviteterna.

Mål 4: Verka för social hållbarhet

KfS ska, inom ramen för sin verksamhet, ha ett socialt engagemang speciellt riktat mot barn, ungdomar och barnfamiljer med fokus på socialt utanförskap, föräldraskap och psykisk och fysisk hälsa hos barn. KfS ska också ha ett engagemang för andra utsatta grupper i samhället, framförallt i form av stöd till befintliga organisationer som hjälper personer i social utsatthet. Vi ska engagera oss såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Kontakta oss om du vill du veta mer om vårt interna hållbarhetsarbete.

Publicerad: 2018-03-01